Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Urząd Gminy w Stoczku pozyskał fundusze na zatrudnienie asystentów rodziny.

Asystent rodziny jest nową profesją w systemie opieki społecznej, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec rodzin, polegające przede wszystkim na towarzyszeniu oraz pomocy rodzinie, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i wyjściu z sytuacji kryzysowych. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej:
- wsparcie specjalistyczne ( udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci)
- czynności administracyjne:
-współpraca z innymi podmiotami:
-czynności interwencyjne (podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin).


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w 2013 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny  w ramach realizacji „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”. Na realizację tego programu pozyskano kwotę 17 500,00 zł. co pozwoliło pokryć koszty zatrudnienia asystenta  rodziny w okresie od czerwca 2013 do grudnia 2013 r. W ramach dotacji wydatkowano kwotę 17 375,00 zł., przy zaangażowaniu środków własnych Urzędu Gminy w wysokości 629,00 zł. W 2013 roku wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin (64 osoby, w tym: 40 dzieci). Widząc potrzebę kontynuowania działań wspierających rodziny wieloproblemowe Urząd Gminy w Stoczku aplikował o przyznanie środków na zatrudnienie asystenta rodziny również w 2014r. w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a wartość dofinansowania to 54 078,00zł. Dzięki pozyskanym środkom działalność asystenta rodziny nie tylko będzie kontynuowana, ale również pozwoli na  zatrudnienie kolejnego asystenta rodziny. Przyznana Gminie Stoczek dotacja jest najwyższym wsparciem jakie przyznano Ośrodkom Pomocy Społecznej w Powiecie Węgrowskim.Miasto Węgrów - 20.279,00zł
Grębków - 9.013,00zł
Korytnica - 6.759,00zł
Liw  - 18.026,00zł
Łochów - 18.026,00zł
Miedzna - 13.519,00zł
Sadowne - 22.532,00zł
Stoczek - 54.078,00zł
Wierzbno - 20.279,00zł


Rodziny, które spotykają się z problemami  opiekuńczo-wychowawczymi oraz sytuacjami kryzysowymi  mogą liczyć na wsparcie asystentów rodziny. Wszelkich informacji na temat świadczonej przez nich pomocy udzielą Państwu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku w siedzibie przy  ul. Węgrowskiej 22, 07-104 Stoczek oraz pod numerem tel. (25) 691-91-60.

Źródło: GOPS w Stoczku

Data publikacji: 07 kwiecień 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator