Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Zawiadomienie Wójta Gminy Stoczek o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2019 roku

Stoczek, 02.01.2019 r.

 

Zawiadomienie o zmianie stawek
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 lutego 2019 roku


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)
Wójt Gminy Stoczek
zawiadamia,


że od 1 lutego 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek i wynosi odpowiednio:
– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 13 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 26 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ww. ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.
Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja, w takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie  z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych nie zmieniają się.
Wpłaty należy dokonać:
•    za I kwartał – do 15 stycznia danego roku,
•    za II kwartał – do 15 kwietnia danego roku,
•    za III kwartał – do 15 lipca danego roku,
•    za IV kwartał – do 15 października danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać u sołtysów w drodze inkasa, na rachunek Gminy Stoczek 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy w Stoczku.
Jednocześnie informuję, że przy opłacie za I kwartał 2019 roku należy uwzględnić zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ww. opłaty.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem  samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

 

Ponadto przypomina się o odpowiednim segregowaniu odpadów, gdyż  umożliwia to osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.

 

Wszelkie informacje na temat sytemu gospodarki odpadami na terenie gminy Stoczek można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stoczku w zakładce „system gospodarowania odpadami”.


W razie pytań lub wątpliwości w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Stoczku pokój nr 13, telefonicznie pod nr tel. 25 691 90 20 w 25 lub 27 lub na adres poczty elektronicznej: odpady@stoczek.net.pl

 

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kłusek