Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Anna Bala

Inspektor  ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych

 

Pokój nr 10, tel. 025 691-90-20 w. 37

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Koordynacja w zakresie technicznego przygotowania i kompletowania materiałów na sesję i posiedzenia stałych komisji;
 2. Sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji stałych i ich ewidencjonowanie;
 3. Przekazywanie  do realizacji uchwał Rady , wniosków komisji do Wójta i merytorycznie  odpowiedzialnych pracowników;
 4. Opracowywanie  informacji i sprawozdań z działalności rady i jej organów;
 5. Prowadzenie zbioru  przepisów  gminnych – rejestr uchwał;
 6. Terminowe przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy;
 7. Obsługa techniczno – organizacyjna  narad organizowanych z sołtysami i zebrań wiejskich;
 8. Wykonywanie czynności związanych z organizacją  i przeprowadzeniem wyborów samorządów wiejskich;
 9. Zapewnienie obsługi i udzielenie pomocy przy przeprowadzaniu konsultacji  społecznych i referendum w ramach określonych przepisami  szczególnymi;
 10. Współdziałanie z radnymi w zakresie spraw wynikających z ustawy o samorządzie gminnym m.in. na rzecz utrzymania więzi radnych z wyborcami;
 11. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu, dyrektorów  oraz kierowników jednostek organizacyjnych  gminy, pracowników zatrudnionych na stanowiskach  pomocniczych  i obsługi oraz pracowników robót publicznych i  interwencyjnych;
 12. Załatwianie spraw  związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz praktykami odbywanymi w Urzędzie;
 13. Ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy i zwolnień lekarskich pracowników samorządowych;
 14. Prowadzenie spraw dotyczących  urlopów wypoczynkowych , okolicznościowych wychowawczych oraz szkoleniowych;
 15. Prowadzenie spraw z zakresu  zaopatrzenia  emerytalno – rentowego pracowników;
 16. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;
 17. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów (w zakresie  rady Gminy).