Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Rok 2010 - rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego celem jest przybliżenie społeczności europejskiej problemu, który dotyka dużą część społeczeństwa oraz wzmocnienie zaangażowania Unii Europejskiej w podejmowanie działań, które będą przyczyniały się do eliminowania problemu ubóstwa. Działania podejmowane w ramach Roku Walki z Ubóstwem mają dwutorowy charakter – część będzie koordynowana po poziomie centralnym w całej UE, część będzie realizowana indywidualnie w poszczególnych krajach członkowskich. W przeciwdziałanie ubóstwu włączyła się również Polska. W ramach wdrażania Europejskiego Roku w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  - krajowy organ wykonawczy – ogłosiło krajowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.. Konkurs miał wyłonić beneficjentów MPiPS, we współpracy, z którymi  zrealizowane będą założenia obchodów Europejskiego Roku 2010 w Polsce.


Spośród 386 propozycji projektów które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, po cenie formalnej i merytorycznej komisja konkursowa wybrała 60, które uzyskały dofinansowanie. Wśród nich znalazła się również propozycja działań na rzecz przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczenu społecznemu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, które złożyło projekt pod nazwą „Pozwól sobie pomóc – podaję Ci rękę…”. Stowarzyszenie otrzyma dotację w wysokości 43 056 zł na realizację zadań zapisanych w projekcie. Ich głównym celem będzie  uświadomienie społeczeństwu istoty i skali wykluczenia społecznego spowodowanego ubóstwem w środowisku lokalnym oraz wsparcie procesu akceptacji dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem oraz niwelowanie skutków ubóstwa poprzez działania profilaktyczne.


W ramach projektu zaplanowano działania skierowane głównie do młodszej części naszej społeczności.  W Publicznym Gimnazjum w Stoczku odbędą się warsztaty dla młodzieży, która wraz z panelem ekspertów wypracowywała będzie metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.


Dla uczniów wszystkich szkół ogłoszony zostanie konkurs (w różnych kategoriach wiekowych) na przygotowanie plakatu dotyczącego zjawiska ubóstwa. Autorów najlepszych prac (poza nagrodami rzeczowymi) spotka wyróżnienie w postaci wydrukowania  plakatu. Będzie on – wraz z przygotowana ulotka – narzędziem kampanii informacyjnej dotyczącej samego zjawiska jak i przyczyn ubóstwa oraz praw przysługujących osobom dotkniętym tym zjawiskiem.


Istotnym elementem programu będzie bezpośrednie wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktyczno – wychowawczych, mających na celu niwelowanie oraz zapobieganie  psychologiczno-społecznym skutkom życia w ubóstwie. Projekt zakłada również organizację i działanie  zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem będzie monitoring sytuacji osób małoletnich w rodzinach zagrożonych ubóstwem oraz inicjowanie reagowanie w sytuacjach kryzysowych.


Po szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz warunków uczestnictwa w poszczególnych jego etapach zapraszamy na stronę internetową UG w Stoczku. Pojawią się one w momencie przystąpienia do realizacji projektu.


Już dziś zapraszamy do aktywnego włączenia się w realizację poszczególnych działań!

 

Opracowanie: Emilia Buczyńska-Kołodziejek, Z-ca Wójta Gminy Stoczek

Data publikacji: 22 styczeń 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator