Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stypendium szkolne na semestr wrzesień-grudzień w roku szkolnym 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na semestr wrzesień-grudzień rok szkolny 2014/2015 należy składać do 12 września 2014 r.

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Stoczek.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:
1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
2. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczeń potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym 2014/2015.
3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez poszczególnych członków rodziny (z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, pracy dorywczej ).
4. Decyzja lub odcinek renty bądź emerytury.
5. Wyrok zasądzający alimenty.
6. Zaświadczenie potwierdzające ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy z bieżącego roku.
7. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymanych świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy ).
8. Zaświadczenie lub decyzja o wypłaconym zasiłku rodzinnym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu  alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym.
9. Osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Czytaj więcej:http://www.stoczek.net.pl/gmina/?stypendia-szkolne,1356

 

Dodatkowych informacji na temat przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku przy ul. Węgrowskiej 22.
Kontakt pod numerem telefonu: 025 691 91 60

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek

 

 

 

 

Źródło: GOPS w Stoczku

Data publikacji: 11 sierpień 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator