Gmina Stoczek

Opłaty za odbiór odpadów

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się  z góry raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego.

 

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy określono następująco:

 • za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
 • za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,
 • za III kwartał do 15 lipca danego roku,
 • za IV kwartał do 15 października danego roku.
W przypadku opłaty ryczałtowej (dot. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe) należy ją uiścić do 15 kwietnia danego roku.


Od opłat dokonanych po terminie płatności naliczane będą odsetki za zwłokę.


Opłatę uiszcza się:

 • gotówką w kasie Urzędu Gminy w Stoczku,ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 6. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Stoczek:
  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 
  NRB: 48 9236 0008 0130 0101 2000 0970
 • w drodze inkaso.

 

Dokonując  wpłaty  w kasie Urzędu Gminy oraz przelewem na rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wpisać:

 • imię i nazwisko  osoby, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • kwartał za który została uiszczona opłata.


Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z uchwałą nr XII/98/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 19 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnym zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w przypadku gdy na danej nieruchomości bioodpady są kompostowane i zagospodarowywane we własnym zakresie;
 • 27 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób selektywnyw przypadku gdy na danej nieruchomości bioodpady są oddawane (worek brązowy);
 • 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość - stawka podwyższona stosowana w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny;
 • 169 zł za rok (opłata ryczałtowa)dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Podwyższona stawka za niewywiązywanie się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów w tym przypadku wynosi 338 zł za rok.