Gmina Stoczek

Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego lub "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Stoczek"

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym
pokój nr 13, tel. 25 691 90 20 wew. 27 e-mail: rpo@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie wypisu (część tekstowa) i wyrysu (część graficzna) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek"


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek”.

 

OPŁATY

  • od wypisu
- do 5 stron – 30 zł

- powyżej 5 stron – 50 zł

  • od wyrysu

- za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

- nie więcej niż - 200 zł

Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

z adnotacją dotyczącą dokumentu. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

 

INNE INFORMACJE
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Stoczek” może uzyskać każdy, nawet gdyby nie był właścicielem nieruchomości, dla której ubiega się o wydanie informacji

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie wypisu dostępny w pokoju nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym