Gmina Stoczek

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
pokój nr 13, tel. 25 691 90 20 wew. 26 e-mail: rpo@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek
 2. Załączniki do wniosku:
  1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
  2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  3) w przypadku zajęcia pasa w celu prowadzenia robót należy dołączyć dodatkowo:
 •  ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 • na żądanie wydającego dodatkowe dokumenty (projekt budowlany,  harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym).

OPŁATY

 1. Zwolnienie z opłaty skarbowej – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) - załącznik cz. III pkt 44 kol. 4 zwolnienia ppkt 9)
 2. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr  XI/89/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 listopada 2019r.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
Zezwolenie dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Druki dostępne w pokoju nr  13

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r.,  poz. 1376),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w  sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264),
 • Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 listopada 20019r.  r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.