Gmina Stoczek

Wydanie dowodu osobistego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Spraw Społeczno - Obywatelskich, Kultury i Sportu

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Obywatelskich, Kultury i Sportu
pokój  nr 11,  tel. 25 6919020 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w pok. nr 11
  2. Odbiór dowodu osobistego w pok. Nr 11


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony „Wniosek o wydanie dowodu osobistego”,
  • 1 kolorowe zdjęcie – sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie – https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
  • dotychczasowy dowód osobisty lub paszport, lub inny dokument ze zdjęciem - jeśli masz,
  • jeśli nie masz numeru PESEL lub/i zmieniłeś swoje dane osobowe poza granicami Polski musisz spełnić dodatkowe warunki – patrz WAŻNE INFORMACJE – pkt 5.
  • jeśli otrzymałeś polskie obywatelstwo i pierwszy raz wnioskujesz o wydanie polskiego dowodu osobistego - dokument podróży (np. paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskanie obywatelstwa polskiego.

 

OPŁATY
Nie podlega opłacie

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do jednego miesiąca od złożenia wniosku

W przypadku braku numeru PESEL lub/i zmiany danych osobowych za granicami Polski (patrz WAŻNE INFORMACJE – pkt 5) termin załatwienia sprawy jest uzależniony od uzyskania danych zawartych w polskim akcie stanu cywilnego i potwierdzenia obywatelstwa polskiego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
-

 

WAŻNE INFORMACJE

  1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod
  2. Kiedy musisz posiadać dowód osobisty:

Kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.

3. Kiedy możesz złożyć wniosek:

a) dla siebie:

- jeśli jesteś pełnoletni,
- jeśli ukończysz 18 lat za 30 lub mniej dni,

b) dla dziecka:

- jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym (przyjdź z dzieckiem jeśli skończyło 5 lat)

c) dla osoby ubezwłasnowolnionej:

- całkowicie - jeśli jesteś opiekunem prawnym (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną),
- częściowo - jeśli jesteś kuratorem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną).

4. Kiedy musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego:

- jeśli ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
- jeśli Twój dowód kończy ważność za 30 dni,
- jeśli zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
- jeśli zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
- jeśli utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza Twoją tożsamość,
- uprawdopodobnisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Ponadto możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:

- chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
- upłynął termin zawieszenia dowodu,
- w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
- nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu Osobistego,
- nie posiadasz w warstwie elektronicznej odcisków palców.


5. Jeśli nie masz numeru PESEL lub/i zmieniłeś dane osobowe za granicą.

Jeżeli urodziłeś się lub/i zawarłeś związek małżeński (i ewentualnie nastąpiły późniejsze zdarzenia - rozwód, zgon współmałżonka) poza granicami RP to musisz wpisać zagraniczny akt do rejestru stanu cywilnego – patrz procedura Urzędu Stanu Cywilnego (USC) – dotycząca wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
Jeżeli urodziłeś się w Polsce i zmieniłeś dane osobowe za granicą na podstawie innych dokumentów (np. decyzja, wyrok) to musisz to zgłosić w polskim urzędzie stanu cywilnego – skontaktuj się w tym zakresie z USC.
Jeśli uzyskasz polski akt stanu cywilnego to możesz go okazać w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu.
Jak tego nie zrobisz, to Wydział Spraw Obywatelskich zwróci się do USC o dane zawarte w akcie.
Ponadto do nadania numeru PESEL (do uzyskania dowodu osobistego) potrzebne jest potwierdzenie, że masz obywatelstwo polskie. Jeśli posiadasz polski paszport zabierz go ze sobą do urzędu, nawet jeśli stracił ważność. Jeśli jest ważny lub stracił ważność w ciągu ostatnich 3 lat, przyspieszy to proces wyrobienia dowodu osobistego. Jeśli nie posiadasz paszportu zabierz inny dokument ze zdjęciem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojego obywatelstwa możemy żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego. Takie poświadczenie możesz uzyskać we własnym zakresie we właściwym urzędzie wojewódzkim (czynność płatna, na dzień aktualizacji procedury tj. 07.11.2021 r. – opłata skarbowa 58 zł) i okazać je w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu.
Po ustaleniu danych zawartych w akcie stanu cywilnego i potwierdzeniu obywatelstwa urząd może zrealizować Twój wniosek o wydanie dowodu osobistego.


6. Kiedy możesz złożyć wniosek poza urzędem gminy.

Jeżeli nie możesz złożyć wniosku w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody skontaktuj się z urzędem.
Po uprawdopodobnieniu przez Ciebie zaistniałego przypadku pracownik przyjmie wniosek w miejscu Twojego pobytu, chyba że okoliczności nie pozwolą na przyjęcie tego wniosku

7. Odbiór dowodu osobistego.

1) Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś wniosek.
2) Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 12 odbiera rodzic,
3) Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 12 do 13 lat odbiera rodzic, opiekun, ale dziecko musi być obecne przy odbiorze, aby sprawdzić zgodność odcisków palców,
4) Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 r. życia odbiera rodzic, opiekun. Dziecko musi być obecne przy odbiorze aby sprawdzić zgodność odcisków palców, nadać PIN-y. Dowód może samodzielnie odebrać dziecko.
5) Dowód osobisty dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun, który złożył wniosek. Posiadacz dowodu musi być obecny przy odbiorze dowodu,
6) Dowód osobisty dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera samodzielnie ta osoba.
7) Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w miejscu pobytu (patrz pkt 6) to dowód osobisty możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba została upoważniona do odbioru dowodu osobistego).
8) Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w urzędzie, ale nie możesz osobiście go odebrać z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku - powiadom nas. Twój dowód osobisty będzie mógł odebrać pełnomocnik posiadający upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba upoważnia do odbioru dowodu osobistego). Jeśli wyrazisz wolę ustalenia przy odbiorze kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, zapewnimy Ci odbiór dowodu i ustalenie kodów w miejscu Twojego pobytu.
9) Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla osoby, o której mowa w pkt 2,3,4,5,6 to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
10) Jeżeli dziecko poniżej 5 roku życia nie było obecne przy złożeniu wniosku, a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, 1000 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 ze zm.)

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Format: pdf, 592.99 kB