Gmina Stoczek
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby zwracającej się o wydanie odpisu,
  2. Dokument wykazujący interes prawny – tylko w przypadku wnioskodawcy nie będącego wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem bądź przedstawicielem  ustawowym osoby, której akt dotyczy.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa wynosi: 22 zł -  za odpis skrócony i wielojęzyczny, 33 zł  – za odpis zupełny.
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w  Stoczku  Nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty we właściwych przypadkach.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od 7 do 10 dni roboczych

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709, 1978).

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego.pdf
Format: pdf, 238.15 kB