Gmina Stoczek
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa sakramentalnego ze skutkami cywilnymi (Ślub konkordatowy)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jest ważne 6 miesiący od daty wydania), sporządzenie aktu małżeństwa po ślubie wyznaniowym, wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa.


WYMAGANE DOKUMENTY
Dowody osobiste narzeczonych.


OPŁATY

Opłata skarbowa  wynosi - 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

/jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Stoczkiem - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa/

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się nupturientów.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Sądu Rejonowego w Węgrowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa przed duchownym

 

INNE INFORMACJE
Sposób składania dokumentów- osobiście oboje nupturienci. W przypadku ślubu z obcokrajowcem, który nie zna języka polskiego, złożenie zapewnień odbywa się w obecności tłumacza przysięgłego języka państwa, którego obywatelstwo obcokrajowiec posiada.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
-

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709, 1978).

 

UWAGI

Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC.