Gmina Stoczek
Powróć do: Referat Finansowy

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. wymiaru i opłat oraz księgowości podatkowej         
pokój nr 8 tel. 25 750 39 17, 25 691 90 20 wew. 30

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zezwolenia - decyzja administracyjna

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek (podanie), które powinno zawierać oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy – jego siedzibę i adres punktu sprzedaży.
 2. Załączniki:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu,
 • pisemną zgodę właściciela lokalu,
 • decyzję powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą  spełnienie warunków sanitarnych,
 • wypis z CEIDG lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

 

OPŁATY
Wolne od opłaty skarbowej

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca  / termin uzależniony od terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem GKRPA  która wydała postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

 

INNE INFORMACJE
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży , w którym roczna wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % w tym piwa wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa ) wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77,000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy ratalnie w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

 

FORMULARZ DO POBRANIA

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (Plik w załączniku)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (Plik w załączniku)

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. , poz.1119 t.j.)