Gmina Stoczek
Powróć do: Dla mieszkańca

Katalog usług świadczonych w Urzędzie

Baner - profesjonalny urząd

W związku z przystąpieniem Gminy  Stoczek do projektu pod nazwą   „Profesjonalny Urząd - kompetentny urzędnik", dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre rządzenie",  na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594) zarządzeniem Wójta Gminy Stoczek wprowadzono obowiązek stosowania Kart Usług świadczonych w Urzędzie.

W tej zakładce udostępnione zostały Karty usług wraz z wzorami wniosków.

W wersji drukowanej karty można pobrać we właściwych komórkach organizacyjnych  Urzędu.

Poszczególne karty usług znajdują się w zakładkach:

1. Referat Finansowy

2. Urząd Stanu Cywilnego

3. Referat Spraw Społeczno - Obywatelskich, Zdrowia, Kultury i Sportu

4. Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska