Gmina Stoczek
Powróć do: Dla mieszkańca

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Z uwagi na zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Stoczek obowiązują nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Najważniejsze zmiany są następujące:

  1. Od 1 stycznia wszyscy właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady w sposób selektywny.
  2. Istnieje możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie kompostował bioodpady w kompostowniku przydomowym i zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy.
  3. Wprowadzono podwyższoną stawkę opłaty (karę), stosowaną gdy właściciel nieruchomości nie przestrzega obowiązku selektywnej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia odpadów zmieszanych przedsiębiorstwo odbierające odpady ma obowiązek poinformować wójta o niewywiązywaniu się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji. Na podstawie informacji od przedsiębiorstwa wraz z dokumentacją fotograficzną wójt wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej.
  4. Wprowadzono ryczałtową opłatę roczną dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe bez względu na okres przebywania w danym roku
  5. Zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości poprzez wypełnienie nowej deklaracji należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest:
  • zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości w tym urodzenie się dziecka,
  • ubycie osób na nieruchomości w tym zmiana miejsca zamieszkania czy śmierć.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w:


Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek
pok. nr 13 - Referat rolnictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska


tel.: +48 (25) 691 90 20 wew. 29 lub (25) 750 39 08, e-mail: odpady@stoczek.net.pl

 

W tej zakładce znajdziesz również poniższe informacje:

1. Jak prawidłowo segregrować odpady

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

3. Prawo lokalne

4. Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Opłaty za odbiór odpadów

6. Przedsiębiorcy opróżnianiający zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości ciekłe